byty nájom

  • Grad Zagreb
  • Novi Zagreb - zapad
  • cena: 400€
  • plocha: 64,00 m2