Lakások-nak Eladó

 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - zapad
 • Ár: 105,000€
 • Felület: 78,70 m2
 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - istok
 • Ár: 100,000€
 • Felület: 99,53 m2
 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - istok
 • Ár: 75,000€
 • Felület: 56,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - zapad
 • Ár: 69,000€
 • Felület: 65,20 m2
 • Grad Zagreb
 • Gornja Dubrava
 • Ár: 76,800€
 • Felület: 63,81 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • Ár: 110,000€
 • Felület: 53,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • Ár: 100,000€
 • Felület: 58,49 m2
 • Grad Zagreb
 • Peščenica - Žitnjak
 • Ár: 75,000€
 • Felület: 61,59 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - sjever
 • Ár: 107,000€
 • Felület: 78,69 m2